Cơ sở khoa học về mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch
Kiến thức | 28 Tháng 7,2022

Cơ sở khoa học về mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch

Mô hình kinh tế chia sẻ (KTCS) mới xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng vài năm trở lại đây, đặc biệt kể từ sau khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) bùng nổ. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về KTCS nói chung và mô hình KTCS ở một số lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, đến nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu một cách hệ thống về cơ sở khoa học của mô hình KTCS trong lĩnh vực du lịch. Bài viết này tập trung luận giải một số vấn đề lý thuyết có liên quan đến mô hình KTCS trong du lịch, tạo nền tảng lý luận cho các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng sau này.
Xem thêm