Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối 04/07/23

1. Điều khoản chung

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng nền tảng iTourism, dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều Khoản Sử Dụng với Người dùng này ("Điều Khoản Sử Dụng"). Các Điều Khoản Sử Dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều Khoản Sử Dụng này, bạn không truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: support@vietiso.com.

Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của nền tảng iTourism. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng nền tảng iTourism. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng sau khi được cập nhật, bạn không nên tiếp tục sử dụng nền tảng iTourism. Nếu bạn tiếp tục sử dụng nền tảng iTourism kể từ ngày Điều Khoản Sử Dụng được cập nhật, bạn phải chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng của iTourism bằng cách lựa chọn đồng ý thông qua thông báo được hiển thị trên trang web của chúng tôi khi áp dụng các thay đổi.

2. Đăng ký

Để sử dụng nền tảng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của iTourism, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của iTourism, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

4. Mật khẩu và bảo mật

4.1. Khi bạn đăng ký sử dụng trang nền tảng iTourism bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email support@vietiso.com

4.2. Nếu iTourism có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích nền tảng iTourism, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.

4.3. Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích nền tảng iTourism:

  • Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và
  • Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho iTourism rong trường hợp iTourism có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

5. Quyền truy cập và thông tin

5.1. Khi sử dụng trang nền tảng iTourism, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền thu thập các thông tin sau của bạn (bao gồm tất cả các thay đổi, cập nhật (nếu có)):

  • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để tạo hồ sơ như tên, số điện thoại, địa chỉ email;...
  • Thông tin chung: như các thông tin về kinh nghiệm làm việc, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu công việc; trình độ năng lực; thu nhập;...

5.2. Bạn thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ hồ sơ hoăc tài liệu nào do bạn đăng tải trên nền tảng iTourism, đồng thời đồng ý một mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ hệ quả nào phát sinh từ việc đăng tải này.

5.3. iTourism được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý (“Bên Thứ Ba có thẩm quyền”), thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. Ngoài ra, Bên Thứ Ba có thẩm quyền được phép giữ lại các bản sao lưu trữ thông tin Người dùng.

5.4. iTourism tôn trọng tuyệt đối quyền bảo mật thông tin của Người dùng.

5.5. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn không có các quyền sở hữu trong tài khoản của bạn và nếu bạn hủy bỏ tài khoản trên nền tảng iTourism hoặc tài khoản của bạn bị chấm dứt, tất cả các thông tin tài khoản của bạn tại nền tảng iTourism sẽ được đánh dấu là bị xóa và có thể bị xóa khỏi Cơ sở dữ liệu iTourism và sẽ được gỡ bỏ từ bất kỳ khu vực chung nào trên nền tảng iTourism. Ngoài ra, các bên thứ ba được phép giữ lại bản sao thông tin của bạn.

6. Tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ

6.1. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu Dữ liệu mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều Khoản Sử Dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Dữ liệu trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn nợ do Dữ liệu mà bạn đăng lên và (iv) bạn có quyền và năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều Khoản Sử Dụng này trong quyền hạn của bạn.

6.2. Dịch vụ chứa nội dung mà iTourism sở hữu hoặc cấp phép ("Nội dung iTourism"). Nội dung iTourism được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác, đồng thời giữa bạn và iTourism, iTourism sở hữu và nắm giữ tất cả các quyền về Dịch vụ và Nội dung iTourism. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm Nội dung iTourism và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung iTourism.

6.3. Mặc dù mục đích của iTourism là cung cấp Dịch vụ nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, iTourism có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web nào thuộc iTourism. iTourism có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web iTourism và/hoặc sử dụng các dịch vụ iTourism khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. iTourism được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu iTourism tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho iTourism, gây thiệt hại đến thương hiệu iTourism hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc iTourism để mất người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ có thể tiếp tục được iTourism lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. iTourism sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng Internet có thể không an toàn và rằng việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.

6.4. iTourism sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin đăng tải của bên thứ ba nào, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải nội dung trên iTourism. Tuy nhiên, iTourism sẽ cố gắng sử dụng mọi biện pháp kiểm soát và hạn chế tối đa các trường hợp tin tuyển dụng lừa đảo, thông tin không đúng....để bảo vệ Người Dùng. iTourism không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  • Các tài nguyên của iTourism do các địa phương cung cấp trực tiếp, chỉ mang tính chất tham khảo, miễn phí. Khi người dùng sử dụng những tài nguyên từ iTourism, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó.
  • Máy chủ lưu trữ iTourism này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của người dùng khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập iTourism.
  • iTourism có thể kết nối tới các website của các hãng thứ ba, và các liên kết hệ thống này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của iTourism. chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi người dùng không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này. Người dùng phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trong mọi tình huống, iTourism sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) dịch vụ; (b) nội dung iTourism; (c) nội dung người dùng; (d) việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ; (e) mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của iTourism hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (g) mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ; hoặc (h) mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc iTourism đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). Trong mọi trường hợp, iTourism không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.

9. Giải quyết tranh chấp

9.1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của iTourism sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

9.2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến iTourism ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại: -

  • Địa chỉ liên lạc: Văn phòng iTourism, Tầng 18, toà nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 3829 3838
  • Email: support@vietiso.com

9.3. iTourism sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

9.4. iTourism chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

9.5. Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể iTourism sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc iTourism sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, iTourism sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

9.6. Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ iTourism khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

9.7. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

10. Hiệu lực

10.1. Các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người dùng. iTourism sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó và cập nhật đến bạn để có được sự đồng ý của bạn. Các hình thức công bố bao gồm nhưng không giới hạn bởi các kênh email, đăng ký tài khoản iTourism và thông qua thông báo được hiển thị trên trang Website của chúng tôi trước khi áp dụng các thay đổi. Trong trường hợp bạn không đồng ý việc cập nhật, sửa đổi của iTourism thì bạn không thể tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của iTourism.

10.2. Trong trường hợp một hoặc một số điều Điều Khoản Sử Dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này vẫn giữ nguyên giá trị.

10.3. Điều Khoản Sử Dụng này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kể từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với iTourism.

Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ support@vietiso.com để được giải đáp nhanh nhất.